Hangisi fıkıh ilminin meşhur alimlerinden biridir. Fıkıh Literatürü


|2|3| 04.06.2022

04/28/14 ~ Kainat Dinlesin


Fıkıh


Kelimenin terim anlamının netleşmesi ise daha ileriki yüzyıllardadır. Fıkhın bu geniş anlamı en azından V. Fıkıh dinin fürûuna, amelî hayata ait bilgileri ve hükümleri ihtiva eden ilim dalının adı olduktan sonra da kapsamı geniş kalmış, çağımıza kadar ilmihal, hukuk ve...

atauzem FIKIH USULÜ VİZE SORULARI (2010)

Peygamberden şu hadisi naklederler: «Öyle zaman gelecek ki, insanlar ilim tahsili yolunda develeri yoracak­lar, fakat Medine aliminden daha iyi bilen bir alim, diğer, rivayette de Medine aliminden daha iyi bir fakih bulamayacaklar. Onlara göre bu hadis-i şerif, onun ilim ve fazlına, onun mezhebinin diğerlerine tercihine şahiddir, maksad onun diğerlerinden daha itibarlı olduğunu belirtmektedir. Bizse bu hadisi bundan başka birşey için Medine halkının üstün olduğunu, ora aiimlerinin derin bilgilerini beyan için getiriyoruz. Medine, ulemasının çokluğu ile tanınmıştır, fukahası âsâr ilmini bilmekte müm­tazdır, Hz. Peygamber Aieyhisselamın hadislerini, sünnetini onlardan daha iyi bilen...

Evliya Hayatından Sahifeler

Künyesi Ebû Zeyd olup, ismi Ubeydullah bin Ömer bin Îsâ ed-Debbûsî'dir. Semerkant'ta bir kasaba olan Debbuslu olduğu için Debbûsî diye meşhur oldu. Buhârâ'nın meşhur yedi kâdısından biridir. Debbûsî, dört mezhebin fıkhını, Ebû Câfer bin Abdullah'tan tahsil etmiştir. Mâverâünnehr'in en meşhûr fıkıh âlimlerinden olan Debbûsî, Buhârâ ve Semerkant'ta büyük zâtlarla birçok ilmî müzâkerelerde bulunmuştur. Hayâtı hakkında fazla bilgi bulunmayan Debbûsî hazretlerinin yazdığı eserler, İslâm hukukçularına rehber olmuştur. Eserlerinden bâzıları şunlardır: 1 Kitâb-ül-Esrâr fil-Usûl vel-Fürû': Fıkıh kitâbıdır. Özellikle İmâm-ı Şâfiî'nin ictihat ve delillerini de zikreden bu eserin, asıl konusu Hanefî fıkhı olmasına...

AÖİHL (511) Fıkıh 1 Testi (Aralık 2018)

Bütün hak mezhepler dinin temel esaslarında ittifak etmişler, ibadet ve muamelatta farklı içtihatlarda bulunmuşlar ve Müslümanlar da asırlar boyunca bu hak mezheplerden birine tabi olmuşlardır. Hatta 1400 seneden beri gelmiş geçmiş ilim ve irfan sahibi evliyalar, kutuplar, âlimler ve asfiyaların her biri içtihada heves etmeyerek, bu hak mezheplerden birine bağlanmış, selamet ve saadetlerini o büyük imamların yolunda gitmekte görmüşlerdir. Maksadımız: Müslümanları tehdit eden bu mezhepsizlik hastalığına bir set çekmek, bu hastalıkla yaralanmış gönüllere bir derman ulaştırmak ve bu mezhep imamlarının yolunu terk edip mezhepsizliğe davet eden bedbahtların, ne kadar yanlış...

Risale Online

Sual: Fıkıh ilmi ne demektir, bu ilmin konusu nedir, nelerden bahseder ve bu ilmin kaynağı nedir, bu bilgiler nereden alınmaktadır? Beşinci babdan olunca, İslâmiyetin hükümlerini bilmek, anlamak demektir. Ahkam-ı islâmiyyeyi, İslâmiyetin hükümlerini bildiren ilme Fıkıh ilmi adı verildi. Fıkıh bilgilerini bilen kimseye Fakîh denir. Fıkıh ilmi, insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Hadis-i şerifte; İbadetlerin efdali, en kıymetlisi, fıkıh öğrenmek ve öğretmektir buyuruldu. Fıkıh bilgisinin bu dört kaynağına Edille-i şer'iyye denir. Hepsi, dört büyük kısma ayrılır: 1- İbâdât olup, beşe ayrılır: Namaz kılmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca...

Fıkıh ilmi ve önemi

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fakihin sahasına girer? Zinanın haram olup olmadığını tespit etmek B. Emrin vücup ifade edeceği kuralını tespit etmek C. Küllî kuralların nasıl elde edileceğini belirtmek D. Fıkıh usulü tarihiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sahabe ve Tabiûn döneminde yazılı olmamakla beraber bazı fıkıh usulü kuralları kullanılmakta idi. Bazı bilginlere göre önce fıkıh usulü kuralları belirlenmiş, daha sonra kitaba dönüştürülmüştür. Fıkıh usulü alanında yazılmış bir eserdir. Fukaha metoduna göre yazılmış bir şerhtir. Delillerle ilgili olarak aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Peygamberden nakledilen söz,fiil ve takrirleridir. Peygamber, vasiyeti malın üçte...

Usûl

Müslümanlar Allah tarafından indirildiğine ve ve ortaya konulduğuna inandıkları şeriatı tarafından kendilerine iletilen sorunlara getirmeye çalıştıkları cevaplar ve yapılan yorum çabaları genişletmişler, bu amaçla kaynakları, tespit etmeye çalışmışlardır. Fakih kelimesinin terim anlamı ise tarih içerisinde fıkıh kelimesinin değişen manası ile paralel olarak değişikliğe uğramıştır. Fıkıhcılar insan davranışlarını kategorize ederek onlara,, gibi etiketler vermişlerdir. Fıkıhta fetva dilinde sık kullanılan diğer terimler ise Zeyd x kişisiyecüzü caizdir, uygundurla yecüzü caiz değildir, uygun değildir gibi deyimlerdir. Tesis edilen hükümlerin delilleri ile birlikte bilinebilmesi ve aynı delillere dönük eleştiri ve yeni yorumlar yapılabilmesi, farklı...

İcma Nedir? İcma Çeşitleri Ve Örnekleri

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Fıkıh İslam ilimlerinden biridir ve fıkıh ilminin birçok terimi bulunulur. Fıkıh ilmine ait olan terimlerden biri ise İcmadır. İcmanın ne demek olduğu ve ne zaman kullanıldığı çokça merak edilmektedir. İşte, icma ile ilgili bilgiler ve icma örnekleri. Fıkıh ilminde kullanılan terimlerden biri icma kelimesidir. İcmanın olmuş olarak sayılması için bazı şartlar bulunmaktadır. Bir mesele hakkında müctehidlerin her birinin kendine ait görüşlerini beyan edip bu görüşleri açıklamaları ve fikir birliği etmeleri şeklinde olabilir. Aynı zamanda sadece birkaç müçtehidin bir konu hakkında görüşünü söylemesi...

Türkistan Coğrafyasında Yetişen Ünlü Din Bilginleri

Ona göre akıl, insana içeriden, nakil ise dışarıdan verilen bir vahiydir ve bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir. Bütün bunlar dil bilimleri ile ilişkilidir. Bu nedenle usûl-i fıkıh kâmil manada bütün dil bilimleri ile ilişkilidir. Lügat içerisinde, harflerden ve harekelerden ibaret olan sarf ve nahiv gibi basit ilimler vardır. Bu ilimleri bilmek dili bilmek anlamına gelmez. Dili bilmek, en azından beyan seviyesinde bilmektir. Fakat Arapçanın kendine özgü, başka dilde olmayan estetik, fonetik gibi birçok delaleti vardır. Yani kelam ilmi, usûl-i fıkhın ayrılmaz parçalarından biridir. Bütün âlemleri birleştirecek bir varlık anlayışına, bir...

Açık Lise (511) Fıkıh 1 Testi (Temmuz 2019)

Başta tasavvuf olmak üzere, akâid, fıkıh, ansiklopedi, gramer ve tıbba dair eserler telif etti. Eserlerinde tekke ile medrese ilminin uyumlu bir terkibini yaptı. Zamanının büyük alimlerinden maddi ve manevi ilimleri okudu. Zekası, çalışkanlığı ve anlayışıyla hocalarının gönlünü feth etti. Genç yaşında hadis ve fıkıh ilimlerinde üstat oldu. Tasavvuf ilminde de yetişerek pek çok velinin feyz ve teveccühlerine kavuştu. Zamanında yaşayan alimler ve halk onun derslerinde ve vaazlarında bulunarak çok istifade ettiler. Abdulvahabi Şarani hazretleri hayatı boyunca eğitim, irşad ve eser telifiyle meşgul oldu. Ezher Camiinde civar yerlerden akın akın gelenlere...

05.06.2022Izmir otoyol ücreti
13.06.2022Amme suresi oku türkçe
01.06.2022Balkabaklı mozaik pasta
22.06.2022Kerem sofuoğlu ogeday girişken
04.06.2022Peygamber efendimizin hayatı