Sağlık bakanlığı döner sermaye ek ödeme yönetmeliği 2022. Sağlık çalışanlarının mali haklarında değişiklik


|2|3| 07.06.2022

Hemşireler Günü açıklaması: İtibarlarını geri istiyorlar!


Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, komisyonda kabul edildi


Yeni düzenlemede hastanelerde özellik arz ettiği için daha yüksek döner sermaye ödenecek birimler arasına çocuk izleme merkezleri de dahil edildi. Yeni düzenleme depremzedelere yardımcı personele avantaj sağlıyor Yönetmelikle doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde, görevlendirme süresince personele...

Sağlık Ağı

İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinin, elde ettikleri gelirlerin tamamı döner sermayeye gelir kaydedilir. İl sağlık müdürlükleri ve birimlerinde görev yapan personele yapılacak ek ödeme, döner sermaye komisyonunca belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması halinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır. Bu hüküm kapsamında belirlenen personele verilecek ek puan bir yıl içinde üç ayı geçmemek üzere uygulanır. Komisyon bu kararlarını yazılı olarak saklamakla mükelleftir. Bu fıkra uyarınca görevlendirilen personele yapılacak ek ödemede, ek ödeme matrahı olarak personelin asıl kadrosuna ait bir ayda alacağı aylık...

Döner sermaye sisteminin en önemli sorun haline geldiğine dikkat çeken Durmuş, sağlık çalışanlarının önemli bir bölümünün sabit üstü ek ödeme alamadığını ve bu durumun sağlık çalışanlarına ve sağlık hizmeti sunumuna zarar verdiğini vurguladı. Süreç boyunca sağlık çalışanlarına destek olması gereken bu ücret, huzursuzluğa sebep oldu. Salgın sebebiyle iş yoğunluğundaki artış sağlık çalışanlarının tükenmesine neden oldu. Sağlık çalışanlarının hak ettiklerinden daha az ücret almaları başta aileleri olmak üzere tüm yaşamlarını olumsuz etkiledi. Yani dağ yine fare doğurdu! Anlaşılan Bakanlık sağlık çalışanlarına maskeyle bakıyor, mesafe uyguluyor, suya sabuna dokunmuyor. Döner sermaye temelli...

Sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Bunun ardından vatandaşlar, Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve zam gelecek mi? Sağlık çalışanlarına zam mı yapılacak 2022? Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve iyileştirme ne zaman? Düzenlemeyle sağlık çalışanlarının ek ödemeleri artacak, doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesinden yapılacak. Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve zam gelecek mi? Sağlık çalışanlarına zam mı yapılacak 2022? Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve iyileştirme ne zaman? Teklifin yasalaşmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 maddenin içeriğini özetleyerek kamuoyuyla...

Birlik Sağlık Sendikası Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle yazılı açıklama yayınladı. Doktorundan hemşiresine kadar tüm sağlık çalışanlarının vaatlerden bıkmış icraat beklediğinin ifade edildiği açıklamada "Hemşirelerimizin ve Sağlık çalışanlarımızın da devlet memuru olduğunu, her birinin bir ailesinin olduğunu, onlarında sevinçlerinin üzüntülerinin olabileceğini, ayakları yere basan sağlıkta şiddet yasasını, ekonomik kayıplarının telafisini, 3600 ek gösterge sorunun çözümünü ve itibarsızlaştırılan mesleklerinin itibarlarının iadesini unutmayın yeter. Doğruyol'un açıklaması şu şekilde: Hemşireler itibarsızlaştırılan mesleklerinin itibarını geri istiyor. Hekiminden ebesine, hemşiresine, teknisyeninden memuruna ekip olarak sunulan sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biri olan,...

Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARI EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 — 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri gibi unsurlar esas alınarak il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri ve merkez laboratuvarlarında görev yapan personele, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlara, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik...

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 16:04 Döner Sermaye Hesaplama 2022 Döner Sermaye Nasıl Hesaplanır? Bu kapsamlı yazımızda döner sermaye nedir sorusunun yanı sıra; nasıl hesaplanır, dağıtılır, döner sermaye komisyonu ne iş yapar gibi sorulara da yanıt bulabileceksiniz. Yani bir personelin alacağı döner sermaye miktarı hesaplanırken personelin eğitimi, öğretimi, unvanı, çalışma süresi, çalışma şartları, hizmete katkısı, performansı, araştırma faaliyetleri gibi çok sayıda unsur esas alınır. Bu düzenlemelere ek olarak 2013 yılında yapılan düzenlemeyle Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde dağıtılacak döner sermaye tutarının hesaplanmasıyla ilgili bazı...

GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1? Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının şücc ve ee bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki hh ve ıı bentleri eklenmiştir. Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılabilecek ek ödeme toplamı, ilgili kurum veya kuruluşun o dönemdeki döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez...

Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılabilecek ek ödeme toplamı, ilgili kurum veya kuruluşun o dönemdeki döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın kurumlarda %50'sini, kuruluşlarda ise % 65'ini aşamaz. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından başhekim sorumludur. Heyet, girişimsel işlemlerin yapılmasından tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle...

Zamlı sabit ek ödemeden kimler yararlanacak? Sağlık personeli, net olarak ne kadar ek ödeme alacak? Sabit Ek Ödeme Neye Göre Belirlenir? Sabit ek ödeme miktarının belirlenmesinde; hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derece kullanılır. Sabit ek ödeme miktarı, personelin hangi unvanla görev yaptığına, hangi dereceden maaş aylık aldığına ve sabit orana göre belirlenir. En düşük sabit ek ödeme, personelin kadro ve derecesi itibarıyla haklarında belirlenmiş olan ek ödemeden daha az olamaz. Ayrıca, ek ödemesi döner sermayeden karşılanan personele ayrıca ek ödeme verilmez. Ancak, döner sermeye ödemesinde gelir vergisi kesintisi meydana geliyorsa...

18.06.2022Soğuk savaş kavramını ilk kez kullanan devlet adamı hangisidir
07.06.2022Reklamsız youtube
22.06.2022Gazdaş abonelik iptali
19.06.2022Antalya öğretmen evi
24.06.2022Akbank 0.99 faizli kredi
06.06.2022Taze çiçek
31.05.2022Tahin neden yapılır